Nejprodávanější produkty

Informace

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

a) Provozovatelem webu http://www.obchudek-zdravi.cz je společnost AURAWISE s. r. o., se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČ: 24287750  DIČ: CZ 2428775, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 192925 (dále jen „prodávající“). Kontaktní údaje prodávajícího: doručovací adresa: AURAWISE s. r. o., Antala Staška 1859/34 , 140 00 Praha 4, tel. +420 776 696 690, e-mail: info@aurawise.cz
 
b) Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím (dále též jako „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webu http://www.obchudek-zdravi.cz a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží).

c) Realizováním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícího. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto dokumentů, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.

d) Objednané zboží prodávající zasílá standardně na území České republiky. Zákazníky odeslané objednávky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu http://www.obchudek-zdravi.cz. Po obdržení objednávky prodávající na e-mailovou adresu zašle potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad obdrží zákazník po odeslání objednaného zboží společně se zbožím, elektronickou cestou či poštou či osobně při převzetí zboží.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – přijaté objednávce (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:
 

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
  • vybavené českými příbalovými informacemi.

Obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením přijetí (akceptace) objednávky, jež je prodávajícím zasláno zákazníkovi. O uzavření kupní smlouvy nebo o odmítnutí objednávky bude zákazník informován nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení objednávky.

b) Registrovaní zákazníci mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci na internetové stránce http://www.obchudek-zdravi.cz. O těchto akcích budou informováni emailovým zpravodajem.

4. Cena a úhrada objednávky

a) Nabídkové ceny uvedené na stránkách http://www.obchudek-zdravi.cz jsou platné v okamžiku objednání.

b) Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny zboží.

c) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

d) K ceně zboží bude připočítána cena dopravy, kterou se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.

5. Dopravní podmínky, poštovné

a) Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen. U nákupu od 1501,- Kč s DPH neúčtujeme kupujícímu poštovné. 

ČESKÁ POŠTA:

Cena poštovného v rámci ČR při odběru zboží do 1500 Kč:

  • Doporučený balík – dobírka ........ 100,- Kč 

PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ NAD 1500 KČ JE POŠTOVNÉ ZDARMA!!

Doprava na Slovensko Česká pošta:

Doprava na Slovensko - doporučený balík ..... 260 Kč

Doprava na Slovensko při objednávce nad  3 500 Kč doprava zdarma !!

Podmínky Zásilkovna:

Zásilkovna Česká republika Cena CZK
Výdej standardní zásilky v síti poboček Zásilkovna ČR 65,-
Při platbě kartou, platba předem 55,-
Výdej standardní zásilky v síti Zásielkovňa SK  
Ceník pro standardní zásilky do 5 Kg  140,-
Při platbě kartou, platba předem 120,-
Doručení na adresu zákazníka v SR  
Zásilky do hmotnosti 5 Kg dobírka 200,-
Při platbě kartou, platba předem 189,-
Dodání zásilek Rakousko  
Zásilky do hmotnosti 5 Kg při platbě kartou !!! 240,-
Dodání zásilek Německo  
Zásilky do hmotnosti 5 Kg dobírka 440,-
Při platbě kartou 250,-
Dodání zásilek do Polska  
Zásilky do hmotnosti 5 Kg dobírka 190,-
Dodání zásilek Maďarsko  
Zásilky do hmotnosti 5 Kg  dobírka 250,-

6. Dodací lhůta

Zásilka bude předána přepravci v rozmezí 1-5 pracovních dní (při platbě dobírkou) nebo po připsání celkové částky na účet prodávajícího (při platbě převodem). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku. 

7. Záruka

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Není-li při dodání zboží stanovena delší záruční doba, činí záruční doba na dodané zboží 24 měsíců. Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu  písemně (dopis, email, fax), nebo telefonicky a to bez zbytečného odkladu. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

8. Odstoupení od smlouvy

a) Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. V případě uplatnění § 53 odst. 7 občanského zákoníku bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena. Kupující může při odstoupení od smlouvy postupovat mj. následovně:

  • odeslat email na info@aurawise.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
  • zboží by měl kupující vrátit neponičené, nespotřebované (a to ani částečně), pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém jej převzal, na naši adresu
  • zboží odeslat běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme)
  • v přiloženém dopise kupující uvede způsob, jakým chce zaslat peníze za vrácené zboží. 

 
b) V případě odstoupení od smlouvy, se prodávající zavazuje kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s kupujícím další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.). Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající zašle kupujícímu peníze za "zaplacené finanční částky" složenkou nebo převodem na určený účet, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy v souladu s § 53 odst. 10 občanského zákoníku.
 
c) Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

9. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

a) Ceny uvedené v internetovém obchodu http://www.obchudek-zdravi.cz jsou vždy včetně DPH. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za dopravné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům.  Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.
 
b) Ke zrušení objednávky může dojít zejm. v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

 10. Ochrana osobních údajů

10. Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Prodávající“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Kupující“) o tom, že:

a) Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího.
b) Některé údaje poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu www.obchudek-zdravi.cz mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího uvedené při objednávce, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Prodávající se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.
c) Kupující si je plně vědom následujících skutečností:
• Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
• Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím.
• Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujících.
• Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
• Veškeré údaje získané od kupujících jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
• Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
d) Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu, po kterou je Prodávající povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

e) Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujícího k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující souhlasí. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím.

11. Závěrečná ustanovení 

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
 
b) Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné negativní změně obchodních podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž nabyla platnosti negativní změna podmínek, platí, že se změnou souhlasí a není již oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci k doručení kupujícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.  
 
c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
d) Kupující si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné nebo neúčinné, nebo se neplatným nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost/účinnost zbývajících ustanovení.

Aktualizováno 24.5.2018.