Nejprodávanější produkty

Informace

Velkoobchod

Velkoobchodní ceny jsou určeny pouze pro zákazníky, kteří chtějí naše produkty dále prodávat a nabízet koncovým zákazníkům.

Výhody velkoobchodního účtu:

  • Doprava ZDARMA
  • Pro získání slevy nutno IČ a obchod se řídí obchodními podmínkami dle zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění není-li domluveno jinak
  • Možnost objednávky e-mailem
  • Cena, za kterou budete výrobky prodávat, je čistě na Vás. Vaše prodejní ceny by neměly být nižší, než jsou maloobchodní ceny na webu http://www.obchudek-zdravi.cz
  • Minimální hodnota objednávky 4 000 Kč (bez DPH)

Pro získání velkoobchodních cen je třeba mít  a zaregistrovat se na http://www.obchudek-zdravi.cz (nebo použít vaši stávající registraci). Poté nám  zaslat Vaše uživatelské jméno (nebo e-mail) a po naší kontrole správnosti údajů vám k uživatelskému účtu přidělíme velkoobchodní slevy.

Objednávky si poté vytváříte pomocí elektronického obchodu http://www.obchudek-zdravi.cz, kde se Vám zobrazují velkoobchodní ceny. Zboží je zasíláno dle Vámi zvoleného způsobu, nebo je možný osobní odběr. K vybraným produktům Vám můžeme zaslat propagační materiály v českém jazyce.

Pravidla pro prodej produktů přes webové stránky: Obchodní partner si může stanovit libovolnou maloobchodní cenu, která nebude nižší nežli http://www.obchudek-zdravi.cz stanovená MOC viz. VO ceník. Lze použít obrázky a tabulky z webu http://www.obchudek-zdravi.cz. Texty používané na webu musejí být odlišné z min. 80% od textů, které jsou na http://www.obchudek-zdravi.cz – doporučujeme přepsat si vše vlastními slovy (shodnost textů na webu vyhledávače penalizují a je pravděpodobné, že web, kde jsou texty přidány později bude vyřazen z výsledků vyhledávání Google, Seznam.cz, atd.). Prodávané výrobky musejí být opatřeny naší českou etiketou, která je schválena ministerstvem zemědělství a potravinářskou inspekcí. Porušení těchto podmínek může vést k ukončení spolupráce.

Velkoobchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 11. listopadu 2017

1. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:

Prodávající resp. Dodavatel společnost AURAWISE s. r. o., se sídlem Antala Staška 1859/34 , 140 00 Praha 4, IČ: 24287750  DIČ: CZ 2428775, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 192925,

Kupující resp. Odběratel - Podnikatel nebo Spotřebitel Podnikatel - osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku Spotřebitel - fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti Smluvní strany resp. Strany - Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel

Zboží - věci movité nebo služby, které jsou předmětem prodeje dle těchto Všeobecných obchodních podmínek 
Smlouva - kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva v písemné formě, potvrzení písemné objednávky   
Kupní cena - cena Zboží uvedená na internetových stránkách http://www.obchudek-zdravi.cz

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách Zboží Prodávajícího Kupujícímu.

2.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podpisem Smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3. Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

2.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.

3.2. Uzavřením Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.

3.3. V případě, kdy Kupující je nesporně Spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou v rozporu s ochranou práv Spotřebitele, stanovenou příslušnými právními předpisy se nepoužijí.

4. Kupní smlouva

4.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.

4.2. K uzavření kupní smlouvy dochází i převzetím Zboží Kupujícím a potvrzením dodacího dokladu provozovnou nebo pověřenou osobou Kupujícího.

4.3. V individuálních případech  je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu. K uzavření konkrétní dílčí kupní smlouvy pak dochází podle předchozího odstavce.

5. Objednávky

5.1. Objednávky Zboží jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců Prodávajícího telefonicky, popřípadě  elektronicky  e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky Prodávajícího.

5.2. Kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek nejsou považovány za obchod na dálku (internetový obchod) a platí pro ně ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.3. Nebylo-li dohodnuto jinak, objednávku odesíláme nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího přijetí. V případě platby převodem odesíláme objednávku ihned poté, co obdržíme celou částku na účet

6. Dodání Zboží

6.1. Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku. 

6.2. Při převzetí Zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu dopravci Kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.

7. Cenové podmínky

7.1. Kupní cena Zboží se řídí prodejním ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní ceny jsou smluvními cenami.

7.2. Stanovení Kupní ceny za Zboží se řídí dohodnutými podmínkami mez Prodávajícím a Kupujícím.  Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek Zboží.

8. Sankce

8.1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti. 

8.2. Základem pro výpočet úroků z prodlení je Kupní cena včetně DPH.

8.3. Prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
8.4. Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti. O tomto způsobu je povinen Prodávající Kupujícího informovat.

9. Záruka

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Není-li při dodání zboží stanovena delší záruční doba, činí záruční doba na dodané zboží 24 měsíců. Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu  písemně (dopis, email, fax), nebo telefonicky a to bez zbytečného odkladu. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

10. Závěrečná ujednání

10.1. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky

10.2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření.

10.3. Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.

10.4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.

10.5. Kupující svým podpisem Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.

10.6. Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou  škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Kupujícího.

11. Platnost a účinnost

11.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 11.listopadu 2017. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
11.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce Prodávajícího http://www.obchudek-zdravi.cz